Navigácia

Obsah

Výsledky volieb do NR SR dňa 30.09.2023 v obci Rajčany:

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Rajčanoch vo voľbách do NR SR 2023.pdf (770.54 kB)

Prílohy k zápisnici okrskovej volebnej komisie v Rajčanoch-voľby do NR SR 2023.pdf (5.55 MB)

_____________________________________________________________________________

 

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. budú na území Slovenskej republiky v sobotu 30. septembra 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do 21.8.2023: starosta@rajcany.sk

 

Informácie pre voliča.pdf (224.01 kB)

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf (102.24 kB)

 

Hlasovacie preukazy

    Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať od 16.8.2023 obec, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, najneskôr 29.9.2023 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Rajčanoch. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

b) v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr do 8.9.2023.

c) elektronicky (e-mailom)

 • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
 • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu: podatelna@rajcany.sk

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr do 8.9.2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

    Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 29.9.2023.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

    Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

   Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (108.56 kB)

Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (105.32 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie.pdf (110.05 kB)