Navigácia

Obsah

Dátum a čas konania volieb. Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií k voľbám si môžete pozrieť v prílohe tu ... Voľby do EP 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

V obci Rajčany je utvorený jeden volebný okrsok so sídlom v Klubových priestoroch Obecného úradu Rajčany, Rajčany 129, 956 32  Rajčany.

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  starosta@rajcany.sk

______________________________________________________________________________

Hlasovací preukaz

    Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, najneskôr 7. 6. 2024 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Rajčanoch. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

b) v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 20. 5. 2024.

c) elektronicky (e-mailom)

 • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
 • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu: ocu.rajcany@gmail.com

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 20. 5. 2024.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

 

d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 7. 6. 2024.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

   Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 109.16 kB

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 111.08 kB

Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 104.73 kB