Obsah

Prehľad právnych predpisov

Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých obec a jej orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi mesto, jeho orgány a právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vo svojej činnosti:

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov)
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 253/1998 Z.z.o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov Obchodný zákonník
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 • Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 440/2015 Z. z. o  športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 • Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
 • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri povodňových plánov a postup ich schvaľovania
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej  povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR  č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Ďalšie právne predpisy platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

Okrem uvedených zákonov postupuje obec Rajčany tiež v zmysle platných usmernení publikovaných jednotlivými ministerstvami.

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Zároveň majú od 1. januára 2016 všetci občania zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe.