Obsah

Materská škola, Rajčany 2

 

Adresa :           Materská škola

                         956 32 Rajčany č. 2

Telefón :           038/5300355

Email:               ms.rajcany@gmail.com

Zriaďovateľ :    Obec Rajčany

                        Obecný úrad č. 129,  956 32 Rajčany

IČO : 00311022,  DIČ : 2021315571

     V zmysle zákona číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na samosprávu a zákona č 542/1990 Z. z. § 4 ods.1 o štátnej správe, školstve a školskej samospráve, patrí materská škola od roku 2002 pod Obec Rajčany, ktorá je jej zriaďovateľom.

     Materská škola poskytuje predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženým plnením školskej dochádzky od 6-7 rokov v jednej triede. Prevádzka je denne v čase od 6:30 hod. do 16:00 hod. Nachádza v peknom a tichom prostredí. Deti využívajú na hranie veľký priestor s detským ihriskom.  Materská škola je novou modernou školou. Je zapojená do celoslovenského projektu digitalizácie škôl. Pani učiteľky pri svojej práci používajú interaktívnu tabuľu. Deti sa hravou formou učia anglický jazyk.

     Budova školy prešla viacerými rekonštrukciami od plynofikácie v roku 1996, výmeny okien, dverí, podlahových krytín, prebudovaním sociálneho zariadenia. K vchodovým dverám bol  vybudovaný prístrešok a celá budova dostala novú strešnú krytinu. V roku 2019 bola budova zateplená a peknému vzhľadu prispela aj obnova fasády.

Personál v MŠ :

Riaditeľka :              Mária Bláhová

Učiteľka :                 Bc. Katarína Mozolová

Kuchárka :               Adriana Rybanská

Ved. šk. jedálne:      Róbert Ďureje

Upratovačka :          Ingrid Kováčiková

 

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.pdf (380.78 kB)

Fotogaléria

Budova MŠ 3. 8. 2017