Navigácia

Obsah

Heraldické symboly obce    
 

Erb, vlajka a pečať tvoria dovedna trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého zo spomenutých symbolov sa vzťahujú zvláštne heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) pravidlá, zvyklosti a zákonitosti, ktoré bolo potrebné bezpodmienečne dodržať i pri tvorbe erbu obce Rajčany. Iba tak totiť mohol vzniknúť heraldicky správny erb, spĺňajúci všetky potrebné kritériá.

         Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Rajčany na svojom zasadnutí dňa 13. júla 1994. Do Heraldického registra Slovenskej republiky bol zapísaný erb obce, ktorý má túto podobu: v modrom štíte zo zeleného trávnatého vŕška  vyrastajúci strieborný strom so zeleným lístím a zlatými jablkami, na korune stromu sedia dva strieborné k sebe otočené holuby.

         Tento erb korení v historickej pečati obce Rajčany, ktorá sa zachovala v Štátnom oblastnom archíve v Nitre na dokumente z roku 1771. Pečať je veľmi nezreteľná. Jej tvar je v podstate kruhový, ale veľmi pripomína aj typ osemhrannej pečate so zaoblenými uhlami. Veľmi ťažko čitateľný kruhopis znie  /DEDINA    RAJCZANY/. V strede pečatného poľa je možné rozoznať tvar podobný kotve, ktorá je v hornej časti ornamentálne ukončená veľkými závitnicami.

         Heraldici po dôkladnom štúdiu tejto pečate dospeli k názoru, že v tomto prípade môže ísť o motív stromu. Viedlo ich k tomu poznanie, že v mestskej a obecnej heraldike sa často stretávame s pomerne početnou skupinou tzv. hovoriacich symbolov, ktoré priamo či nepriamo upozorňujú na názov obce alebo mesta.

         V heraldike sa všeobecne tieto erby považujú za najcennejšie, pretože sa v nich prejavuje najviac heraldického vtipu. Tieto úvahy priviedli autorov erbu PhDr. Ladislava Vrteľa a akad. maliarku Dragicu Vrteľovú k názoru, že obec Rajčany si do svojej pečate zvolila v minulosti ako hovoriaci symbol svojej obce rajský strom. Možné je však aj to, že hovoriaci symbol v pečati Rajčian korení v rodovom erbe rodu Rajčániovcov. Ide tu najpravdepodobnejšie o kurióznu situáciu, keď sa rod pomenoval podľa obce a táto si neskôr vzala symbol rodu za svoj obecný symbol. Nie je to v heraldike obvyklý postup, ale príklady by sa dali nájsť v domácej, ale aj v európskej heraldike.

         Symbolika stromu je pomerne bohatá. Spomenúť treba aspoň stredovekú legendu, ktorá je akýmsi pokračovaním príbehu o rajskom strome. Podľa legendy prišiel Set, tretí Adamov syn, pred brány raja, kde prosil o plod zo stromu života pre svojho umierajúceho otca. Archanjel Michal mu dal však len vetvičku zo stromu, ktorý bol kedysi príčinou Adamovho pádu. Keď sa Set vrátil, bol už Adam mŕtvy, preto vetvičku zasadil na jeho hrob. Z vetvičky vyrástol strom, z ktorého bol neskôr vyrobený kríž, na ktorom bol ukrižovaný Kristus. Tak sa drevo stromu, ktorý spôsobil pád človeka, stalo nástrojom jeho spasenia, bránou k stromu večného života v Božom raji, v ktorého korune budú hniezdiť nebeskí vtáci (Ez. 17, 22n). To je skrytá myšlienka erbu Rajčániovcov i samotného erbu Rajčian, patriaceho medzi najkrajšie obecné erby na Slovensku. Aj z tohto dôvodu dostal tento erb svoje trvalé miesto v stálej expozícii Slovenská heraldika na Trenčianskom hrade.

         Vlajka Rajčian pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, zelenej, žltej, zelenej, modrej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

         Pečať Rajčian je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC RAJČANY. Pečať má priemer 35 mm.

         Erb, pečať a vlajka predstavujú trojicu najvýznamnejších obecných symbolov, od ktorých možno odvodiť ďalšie: zástava, koruhva, krátka zástava, znaková zástava, kombinovaná alebo tiež „veľká“ koruhva a štandarda starostu obce.