Navigácia

Obsah

Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie, organizačná štruktúra obce

  (§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000)


a) Spôsob zriadenia obce:
Obec Rajčany sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ato dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990

b) Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
- Ústavov Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou SR
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

c) Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce Rajčany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rajčany je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Rajčany je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.