Navigácia

Obsah

REFERENDUM 2023

Referendum vyhlásila prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022 a určila deň jeho konania na sobotu

21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie o vyhlásení referenda.pdf

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende.pdf

______________________________________________________________________________

Výsledky referenda za obec Rajčany:

Zúčastnilo sa 209 obyvateľov, čo predstavovalo 48% všetkých voličov. 

Počet hlasov: "ÁNO" 205, "NIE" 3.

______________________________________________________________________________

Hlasovacie preukazy

    Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, najneskôr 20. 1. 2023 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Rajčanoch. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

b) v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 2. 1. 2023.

c) elektronicky (e-mailom)

 • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
 • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu: podatelna@rajcany.sk

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 2. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

    Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 20. 1. 2023.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

    Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

   Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie.pdf

______________________________________________________________________________

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  starosta@rajcany.sk

______________________________________________________________________________

Informácie pre voliča a informácie pre voľbu poštou nájdete tu https://www.minv.sk/?r23-info1

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava

mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou.pdf

______________________________________________________________________________