Navigácia

Obsah

REFERENDUM 2023

Referendum vyhlásila prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022 a určila deň jeho konania na sobotu

21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie o vyhlásení referenda.pdf

______________________________________________________________________________

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  starosta@rajcany.sk

______________________________________________________________________________

Informácie pre voliča a informácie pre voľbu poštou nájdete tu https://www.minv.sk/?r23-info1

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava

mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou.pdf

______________________________________________________________________________

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende.pdf