Navigácia

Obsah

Geografické údaje o obci a demografická situácia

 

1.1   Poloha a dostupnosť obce     

 

                Obec Rajčany leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku pravostranného prítoku Bebravy. Kataster obce sa rozprestiera na ploche 585 ha a stred obce leží v nadmorskej výške 118 m n. m.

Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, vyššieho územného celku Nitra a do NUTS II Západné Slovensko.

         Obec je situovaná 8 km severovýchodne od okresného mesta Topoľčany a 3,7 km od obce Chynorany, kde sa nachádza najbližšia základná škola a zdravotné stredisko. Dopravná dostupnosť územia je zabezpečená cestou II. triedy I - 64. Cez obec neprechádza železničná trať, najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Chynorany, cez ktorú prechádza trať Topoľčany – Prievidza.

           

         Vzdialenosti obce od okresného, krajského a hlavného mesta:

-          Rajčany       -        Topoľčany:        =              7,9 km

-          Rajčany       -        Nitra:                =             43,2 km

-          Rajčany       -         Bratislava:        =           127,4 km

            Vzdialenosti obce od ostatných pólov rozvoja regionálneho a národného významu:

-          Rajčany         -       Bánovce nad Bebravou:   =  14,6 km

-          Rajčany         -       Partizánske:                   =   12,4 km 

-          Rajčany         -       Prievidza:                       =   42,4 km

-          Rajčany         -       Trenčín:                          =   43,5 km

1.2   Prírodné pomery

            Prírodno-geografické podmienky majú v štruktúrovaní priestorového ekonomického systému zvláštny význam. Ovplyvňujú ekonomický rozvoj v priestore tým, že vytvárajú podmienky pre lokalizáciu ekonomických činností, vplývajú na formovanie sídelnej štruktúry a ovplyvňujú spôsob života obyvateľov v regióne.

 

1.2.1   Geomorfologické a geologické podmienky

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska patrí obec Rajčany do oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, podcelku Nitrianska pahorkatina a oddielu Bojnianska pahorkatina. Táto oblasť je charakterizovaná rovinatým až mierne zvlneným pahorkatinným reliéfom s charakteristickými úvalinami a dolinami severozápadne-juhovýchodného priebehu. Nadmorská výška chotára je 171 až 226 m n.m.

Odlesnený povrch chotára tvoria mladotreťohorné usadeniny, pokryté sprašou a nivnými uloženinami.

 

 

1.2.2   Hydrologické pomery

Územie obce odvodňuje vodný tok Bebrava, ktorý preteká obcou v dĺžke 1 km. Rieka Bebrava je pravostranným prítokom rieky Nitry. Bebrava je vrchovo – nížinným typom rieky, pramení v Strážovských vrchoch a pri obci Práznovce sa vlieva do vodnatejšej Nitry.

Hydrograficky patrí obec k povodiu Dunaja. Iné významné vodné zdroje sa v obci nenachádzajú.

 

1.2.3   Klimatické podmienky

            Z klimatického hľadiska zaraďujeme územie obce do teplej oblasti, okrsku teplého, na rozhraní mierne vlhkého a suchého. Je charakterizovaný miernou zimou s dlhším slnečným svitom. Na podnebie obce má veľký vplyv severný výbežok Podunajskej nížiny a hlavne jej južný sklon, ktorý ovplyvňuje slnečný svit, a tým aj celkové slnečné ohrievanie oblasti. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 9,2 °C s prevládajúcim južným až juhozápadným smerom vetra.

 

1.2.4   Pedologické podmienky

Z pôdnych typov sú v obci zastúpené najmä nivné a hnedozemné pôdy.

 

1.2.5   Štruktúra pôdneho fondu

Pôda v obci je využívaná prevažne na poľnohospodárske účely. Ako vidíme z grafu 1 poľnohospodárska pôda zaberá až 90,7 % celkovej výmery katastra územia. Lesné pozemky zaberajú len 1,2 % územia, čoho dôsledkom je aj nízky koeficient ekologickej stability. Taktiež vodné a ostatné plochy zaberajú len malé percento územia (vodné plochy 2,5 % a ostatné plochy 0,5 %). Zastavané plochy sa rozprestierajú na ploche 29,9 ha (5,1 %).  

Poľnohospodárska pôda je obhospodarovaná prevažne ako orná, čo odráža aj vysoký stupeň jej zornenia (97,4 %). Pozemky s trvalými trávnymi porastami zaberajú 0,5 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy a záhrady 2,1 %.

 

1.2.6  Rastlinstvo a živočíšstvo

V katastri obce Rajčany je pestré zastúpenie fauny aj flóry. Severná časť chotára sa nachádza na mieste s pôvodnými nížinnými lužnými lesmi, charakteristickými výskytom tvrdých lužných drevín ako jasene, bresty a duby, a mäkkých lužných drevín ako topole, jelše či viaceré druhy vŕb. V južnej časti chotára sa nachádzajú dubovo-hrabové lesy tvorené dubom, javorom, brestom, lipou a jaseňom a kroviny: vtáčí zob, trnka a baza čierna.

Fauna je zastúpená nasledovnými živočíchmi: zajac poľný (Lepus europaeus), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), holub hrivnák (Columba palumbus), krt obyčajný (Talpa europaea), vrana obyčajná (Corvus corone), srnec obecný (Capreolus capreolus), hraboš poľný (Microtusarvalis), líška obyčajná (Vulpes vulpes), pinka lesná (Sciurus vulgaris), vrabec domáci (Passer domesticus), sova obyčajná (Strix aluco).

 

1.2.7   Stav životného prostredia

Na základe aktualizovanej Environmentálnej regionalizácie Slovenska, ktorú uskutočnila Slovenská agentúra životného prostredia, sa zaraďuje celé  územie obce do 2. stupňa kvality. V obci sa okrem štátnej cesty nenachádzajú žiadni významní znečisťovatelia, ktorí by ohrozovali kvalitu životného prostredia.

Podľa koeficientu ekologickej stability, ktorého hodnota je 0,08, patrí obec k územiam s maximálnym narušením prírodných štruktúr, kde ekologické funkcie musia byť intenzívne a trvalo nahradzované technickými zásahmi. Na území katastra obce sa nenachádzajú žiadne významné biokoridory ani biocentrá.

 

1.3   Demografická situácia

 

1.3.1   Vývoj počtu obyvateľov

            Obec Rajčany sa s celkovým počtom obyvateľov 554 (k 31. 12. 2006) zaraďuje medzi malé obce okresu Topoľčany.

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z 26. mája 2001 bolo na území obce evidovaných 589 trvalo bývajúcich obyvateľov. Z nich bolo 291 mužov a 295 žien. Ide o početne vyváženú štruktúru obyvateľstva podľa  pohlavia.

Vývoj počtu obyvateľov mal v sledovanom období rokov 2001 - 2006 klesajúcu tendenciu. V roku 2006 klesol celkový počet obyvateľov o 6 % oproti roku 2001. Najvyšší pokles obyvateľov bol zaznamenaný v roku 2001 (-15) a naopak najnižší v roku 2004 (-5).

Prirodzený prírastok v období 2001 - 2006 dosahoval iba záporné hodnoty, najvyšší prirodzený prírastok bol v roku 2001, a to -1 a najnižší v roku 2003 (-9).

Počas sledovaného obdobia sa každý rok z obce odsťahovalo viac obyvateľov ako prisťahovalo, výnimkou je iba rok 2003, kedy bol zaznamenaný migračný prírastok 3.

Celkový prírastok negatívne ovplyvňovali počas sledovaného obdobia  ako prirodzený, tak aj migračný prírastok.

Prirodzený prírastok vyjadruje rozdiel medzi počtom narodených a zomretých v obci a v sledovaných rokoch 2001 - 2006 má v obci klesajúcu tendenciu, s najnižšou hodnotou v roku 2003, a to -9, čo môže mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na vekovú štruktúru obyvateľstva a následne na rozvoj obce.

Migračný prírastok vyjadruje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných obyvateľov. Najvyšší bod (3) dosahuje v roku 2003. Najviac obyvateľov (17) sa do obce prisťahovalo v roku 2005 a najviac sa odsťahovalo v roku 2005, a to 25.

 

1.3.2   Veková štruktúra obyvateľov

Podobne ako v mnohých iných vidieckych obciach na Slovensku, je aj v Rajčanoch veľkým problémom nepriaznivá veková štruktúra. Obyvateľstvo v poproduktívnom veku v každom sledovanom roku (výnimkou je rok 2002) výrazne prevyšuje obyvateľstvo v predproduktívnom veku, na základe čoho sa veková štruktúra obyvateľstva hodnotí ako regresívna. Dominantné postavenie má v obci produktívna zložka obyvateľstva.

 

Vývojový trend indexu starnutia je nepriaznivý a signalizuje postupné starnutie obyvateľstva a  vymieranie obce.  Index starnutia mal v období rokov 2001 až 2006 rastúci priebeh a pohyboval sa v rozmedzí od 98,32 v roku 2002 do 166,67 v roku 2006.

 

Z vekovej pyramídy vidieť, že najväčšie zastúpenie majú v obci muži vo veku 20 – 24 rokov a ženy vo veku 25 – 29 rokov. Najnižšie zastúpenie majú muži nad 85 rokov a ženy vo veku 75 – 79 rokov.

 

1.3.3   Vzdelanostná štruktúra obyvateľov

Obec Rajčany je hodnotená ako obec s nižšou vzdelanostnou úrovňou, keďže dominantné postavenie majú vyučení obyvatelia (45 %) a obyvatelia so základným vzdelaním (19 %). Úplné stredné vzdelanie s maturitou má 30 % obyvateľov a vysokú školu vyštudovalo 6 % obyvateľov.

 

1.3.4   Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľov

V obci jednoznačne prevláda obyvateľstvo slovenskej národnosti, ktoré tvorí takmer 100 % všetkých obyvateľov, čo znamená že obec je národnostne jednoliata. Len 1 obyvateľ sa hlási k českej a 1 k poľskej národnosti. 

Aj z religiózneho hľadiska je štruktúra obyvateľov rovnorodá. V obci je silne zastúpené rímskokatolícke náboženstvo, ku ktorého sa hlási 91 % obyvateľov. K evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa hlási 1 % obyvateľstva, k ostatným cirkviam 2 % obyvateľstva a 6 % obyvateľov je bez vierovyznania.