Navigácia

Obsah

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Rajčanoch vo voľbách prezidenta SR 2024 I.kolo.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 541.48 kB

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Rajčanoch vo voľbách prezidenta SR 2024 II.kolo.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 511.42 kB

_____________________________________________________________________________

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23. 03. 2024 od 7:00 do 22:00 h. 

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 06. 04. 2024 od 7:00 do 22:00 h. 

Bližšie informácie k voľbám si môžete pozrieť v priloženej prílohe tu....voľby prezidenta 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

V obci Rajčany je utvorený jeden volebný okrsok so sídlom v Klubových priestoroch Obecného úradu Rajčany, Rajčany 129, 956 32  Rajčany.

Zoznam kandidátov na prezidenta SR su môžete pozrieť tu: Zoznam kandidátov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.9 kB

 

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  starosta@rajcany.sk

________________________________________________________________________________

Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

a) osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

b) v listinnej podobe  tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

c) elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

Mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
ocu.rajcany@gmail.com

 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).
 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Žiadost o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 110.71 kB

Žiadost o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 112.23 kB

Splnomocnenie na podanie ziadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 125.91 kB