Obsah

Školstvo

História školstva v Rajčanoch

V Rajčanoch existovala škola pravdepodobne odvtedy, ako bol v obci postavený kostol. Najstaršie zmienky o rajčianskom kostole pochádzajú z druhej polovice 16. Storočia, dá sa teda predpokladať, že tu bola i farská škola.

Novodobá história rajčianskej ľudovej školy sa začína rokom 1903, keď tu bola postavená obecná ľudová škola s jednou učebňou a učiteľským bytom. Dovtedy chodily deti z Rajčian do Rímskokatolíckej ľudovej školy v Nadliciach. Tamojší učiteľ mal za každého žiaka na konci šklského roka zlatku jednu zlatku a od obce Rajčany mal prenajatú roľu za cintorínom.

Počet žiakov z roka na rok stúpal, v preplnenej učebni bolo ťažké zabezpečiť kvalitné vyučovanie a udržať disciplínu. Keď sa na školský rok 1929/1930 zapísalo 102 detí, bola škola na žiadosť školskej stolice a s povolením Ministerstva školstva a národnej osvety rozšírená na dvojtriednu, čím sa začalo striedavé vyučovanie.

V roku 1931 sa obec rozhodla postaviť novú budovu dvojtriednej obecnej ľudovej školy. Od urbárskej spoločnosti kúpila pozemok a vypísala súbeh na stavbu školy, ktorý vyhral staviteľ Gajdoš z Chynorian. Stavba novej školy trvala necelé štyri mesiace a stála dvestotisíc korún, ktoré obec zaplatila z obecnej pokladne, pretože nezískala štátnu subvenciu. Učebňa v starej škole bola prestavaná na byt pre druhého učiteľa.

Rušné časy prežívala škola v štyridsiatych rokoch. V súlade s ideológiou nového štátu bolo po vzniku Slovenskej republiky ľudové školstvo podriadené cirkvi, čo sa od 1. januára 1941 prejavilo aj v zmene názvu školy z obecnej na rímskokatolícku ľudovú.

V januáry 1945 obsadilo školu nemecké vojsko. Pri prechode frontu v prvých dňoch apríla 1945 mína poškodila strechu školy i učiteľského bytu. Po oslobodení obce sa vyučovanie opäť obnovilo 10. apríla. Nariadením o poštátnení škôl z roku 1945 sa opäť zmenil  názov ľudovej školy – tentokrát na štátnu ľudovú školu. V roku 1948 sa škola opäť premenovala na Národnú školu.

V roku 1961 škola prešla na deväťročnú školskú dochádzku a tak v Rajčanoch vznikla malotriedna základná škola s prvým až piatym ročníkom.

Posledným rokom malotriednej ZDŠ v Rajčanoch bol školský rok 1976/1977. Nariadením Okresného národného výboru v Topoľčanoch bola od 30.júna 1977 zrušená a jej žiaci sa začlenili do ZDŠ Krušovce a neskôr ZŠ Chynorany.

Školstvo v súčasnosti

V súčasnosti v našej obci existuje len materska škola.

Väčšina školopovinných detí z našej obce navštevuje Základnú školu Valentína Beniaka v Chynoranoch. Do Chynorian deti dochádzajú autobusom. Obec Rajčany na niektoré spoje finančne prispieva.