Navigácia

Obsah

Virtuálny cintorín Rajčany

Cintorín Obce Rajčany si môžte pozrieť - http://www.virtualnycintorin.sk/obce/644

Výzva na zaplatenie alebo zrušenie hrobových miest

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vzniká právo užívať hrobové miesto uzavretím nájomnej zmluvy. Upozorňujeme príbuzných, že prevádzkovateľ pohrebiska má právo vypovedať nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu. Preto zverejňujeme tento zoznam hrobových miest. Žiadame užívateľov nezaplatených hrobových miest o upresnenie údajov k nižšie uvedeným hrobovým miestam.

mapa cintorina.jpg

Po uplynutí doby 3 rokov, v prípade nezáujmu budeme považovať túto skutočnosť ako nezáujem o prenájom alebo zachovanie hrobového miesta a tým aj súhlas na jeho zrušenie, alebo na prenájom inému záujemcovi o toto hrobové miesto.    
Vyzývame touto cestou nájomcov hrobových miest, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Obecný úrad Rajčany z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Ak neplánujete ďalej platiť hrobové miesto a nie je nikto, kto by mal oň záujem, alebo ho prevezme nový nájomca, môžete nám zaslať poštou žiadosť alebo prísť osobne podpísať žiadosť o ukončenie nájmu/prevod na iného nájomcu na Obecný úrad Rajčany.

Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta/prevod na iného nájomcu.pdf

VZN č. 1_2023 o cintorínskom poriadku.pdf (215.78 kB)