Navigácia

Obsah

Matričný úrad Rajčany

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti").

Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. 

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy od 1.1.1950.

Do matričného obvodu Rajčany patrí aj obec Horné Chlebany.

 

Zoznam matričných kníh nachádzajúcich sa na Matričnom úrade v Rajčanoch:

 

Kniha:

Obec (časť)

Vedená od

Vedená do

Kniha narodení zv. I.

Horné Chlebany

1.1.1950

19.3.1966

Kniha narodení zv. 2 Horné Chlebany 1.1.1995 pokračuje sa

Kniha narodení zv. I.

Rajčany

1.1.1950

2.4.1961

Kniha narodení zv. 2 Rajčany 1.1.1995 pokračuje sa

 

 

 

 

Kniha manželstiev zv. I.

Rajčany

1.1.1950

26.12.1963

Kniha manželstiev zv. II.

Rajčany

18.1.1964

15.12.1979

Kniha manželstiev zv. III.

Rajčany

18.1.1980

2.10.1993

Kniha manželstiev zv. 4 Rajčany 1.1.1995 pokračuje sa

 

 

 

 

Kniha úmrtí zv. I.

Horné Chlebany

1.1.1950

1.10.1994

Kniha úmrtí zv. 2 Horné Chlebany 1.1.1995 pokračuje sa

Kniha úmrtí zv. I.

Rajčany

1.1.1950

29.8.1980

Kniha úmrtí zv. II.

Rajčany

1.1.1981

30.11.1994

Kniha úmrtí zv. 3 Rajčany 1.1.1995 pokračuje sa

 

ČO POTREBUJETE NA MATRIKE:

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré vydáva OR PZ)
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer

 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA  

Žiadosť o uzavretie manželstva dostanú snúbenci na príslušnom matričnom úrade. Súčasťou žiadosti o uzavretie manželstva je Poučenie pre snúbencov, v ktorom sú všetky informácie, týkajúce sa dokladov potrebných k uzavretiu manželstva.

 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY PRIEZVISKA JEDNÉHO Z MANŽELOV, KTORÍ NEMAJÚ SPOLOČNÉ PRIEZVISKO, NA PRIEZVISKO JEHO MANŽELA

Spoločné priezvisko - § 7, ods. 2a) zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák.  č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • občianske preukazy
 • originál sobášneho listu
 • súhlas dieťaťa, staršieho ako 15 rokov
 • 5 € v hotovosti

 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY MANŽELSTIEV

Uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - podľa   § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Prílohy:

 •  originál sobášneho listu
 •  fotokópiu občianskeho preukazu
 •  5 € v hotovosti

 

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE

Matričný úrad vystavuje potvrdenie, že Slovenská republika od 1.2.2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva pre štátnych občanov SR, ktorí uzavierajú manželstvo v cudzine

Prílohy

 • občiansky preukaz
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Uvedenie mena v materinskom jazyku - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách,  v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • vyhlásenie o národnosti žiadateľa
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV

Uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

Prílohy :

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.

Oznámenie o vrátení sa k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde bolo manželstvo uzavreté.

Prílohy :

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom totho manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
 • manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

 

ZMENA POUŽÍVANIA SPOLOČNÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy :

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list

 

ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Prílohy :

 • právoplatné rozhodnutie o zmene priezviska
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

 

ZMENA PRIEZVISKA SOBÁŠOM RODIČOV

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. h) a i), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ - ZMENA NA CUDZÍ EKVIVALENT

§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

ZÁPIS URČENÝCH MIEN

Určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie - § 2a), zák.č. 300/1993

Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
 • 5 €v hotovosti

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene    a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • 5 € v hotovosti

 

ÚPRAVA MENA

Uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente - čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. - zmluva medzi ČR a SR

Prílohy :

 • rodný list
 • listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR - osvedčenú fotokópiu
 • občiansky preukaz

 

VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA

§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Prílohy :

 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • občiansky preukaz

 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko - § 7, ods. 2, písm. c), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list, rodné listy detí
 • sobášny list
 • súhlas druhého manžela
 • občianske preukazy

 

 

ZAPÍSANIE RODNÉHO ČÍSLA PO PRIDELENÍ A OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1   a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.

Prílohy:

 • osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
 • pôvodný rodný list a jeho fotokópiu
 • občiansky preukaz a jeho fotokópiu

 

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU

Oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia - § 16, ods. 1 a 2, Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z.

Prílohy :

 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

 

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.

Prílohy:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

 

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE

§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Prílohy:

 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
 • občiansky preukaz

 

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM

§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.

Prílohy:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
 • potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka

 

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA PROSTREDNÍCTVOM ZÁSTUPCU

Písomné splnomocnenie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu
 • vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom i ženskom tvare
 • vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti, ktoré by vylučovali uzavretie manželstva a že je mu známy zdravotný stav druhého snúbenca
 • overený podpis osoby, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu

 

 

K ZÁPISU MATRIČNEJ UDALOSTI DO OSOBITNEJ MATRIKY SÚ POTREBNÉ nasledovné doklady:

 

Narodenie:

 • cudzozemský rodný list ( úradne preložený do Slovenského jazyka okrem Českej republiky) – ak s uvedenou krajinou nemá Slovenská republika zmluvu je potrebný doklad apostillovať alebo vyššie overiť
 • doklad o slovenskom štátnom občianstve ( osvedčenie, občiansky preukaz )
 • ak je matka dieťaťa vydatá jej sobášny list
 • ak je matka dieťaťa rozvedená, okrem sobášneho listu aj právoplatný rozsudok o rozvode

právoplatný pre územie Slovenskej republiky

 • ak je matka dieťaťa vdovou, okrem sobášneho listu aj úmrtný list manžela
 • súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva

Úmrtie:

 • cudzozemský úmrtný list ( úradne preložený do slovenského jazyka ) - ak s krajinou, v ktorej došlo k úmrtiu nemáme zmluvu o uznávaní dokladov je potrebné apostille alebo vyššie overenie
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( osvedčenie )
 • rodný list zomretého

Sobáš:

 • cudzozemský sobášny list ( úradne preložený do slovenského jazyka ) ak s krajinou, v ktorej sa uzatvorilo manželstvo nemáme zmluvu o uznávaní dokladov je potrebné apostille alebo vyššie overenie
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( osvedčenie )
 • rodný list občanov Slovenskej republiky

 

Osvedčovanie podpisov a listín:

Podpisy:

 • platný občiansky preukaz alebo pas
 • dokad na ktorom sa overuje podpis
 • správny poplatok za jeden podpis  je 2 €

 

Listiny:

 • originál listiny a jej fotokópia
 • správny poplatok za jednu stranu overenia je 2 €