Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2024

VZN č.1/2024 o elektronickej komunikácii Stiahnuté: 21x | 28.02.2024

2023

VZN č. 1/2023 o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 113x | 08.03.2023

VZN č. 2/2023 o zrušení VZN č. 3/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 36x | 13.12.2023

VZN č. 3/2023 o zrušení VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rajčany Stiahnuté: 36x | 13.12.2023

VZN č. 4/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 52x | 13.12.2023

2022

VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 127x | 20.07.2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Rajčany Stiahnuté: 109x | 13.12.2022

VZN č. 3/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 121x | 13.12.2022

VZN č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 95x | 13.12.2022

2021

VZN 1/2021 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 173x | 14.12.2021

VZN 2/2021 o daniach Stiahnuté: 220x | 14.12.2021

VZN 3/2021 o o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia Stiahnuté: 170x | 14.12.2021

2020

VZN 1/2020 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 244x | 15.12.2020

2019

VZN 1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni Stiahnuté: 401x | 05.06.2019

VZN 2/2019 o daniach Stiahnuté: 342x | 26.11.2019

VZN 3/2019 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 517x | 26.11.2019

2017

VZN č. 1/2017 o dotáciách Stiahnuté: 553x | 05.09.2017

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 495x | 05.09.2017

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 562x | 05.09.2017

VZN č. 4/2017 o dotáciách (zmena) Stiahnuté: 476x | 16.12.2017

Stránka