Obsah

Všeobecne záväzne nariadenia

2024

VZN č.1/2024 o elektronickej komunikácii Stiahnuté: 28x | 28.02.2024

VZN č. 2/2024 o zrušení VZN č. 8/2010 o niektorých podmienkach držania psov.pdf Stiahnuté: 1x | 14.06.2024

VZN č. 3/2024 o územnom rozvoji, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rajčany.pdf Stiahnuté: 1x | 14.06.2024

2023

VZN č. 1/2023 o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 119x | 08.03.2023

VZN č. 2/2023 o zrušení VZN č. 3/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 42x | 13.12.2023

VZN č. 3/2023 o zrušení VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rajčany Stiahnuté: 40x | 13.12.2023

VZN č. 4/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 58x | 13.12.2023

2022

VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 132x | 20.07.2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Rajčany Stiahnuté: 117x | 13.12.2022

VZN č. 3/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 125x | 13.12.2022

VZN č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 100x | 13.12.2022

2021

VZN 1/2021 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 178x | 14.12.2021

VZN 2/2021 o daniach Stiahnuté: 227x | 14.12.2021

VZN 3/2021 o o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia Stiahnuté: 175x | 14.12.2021

2020

VZN 1/2020 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 252x | 15.12.2020

2019

VZN 1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni Stiahnuté: 405x | 05.06.2019

VZN 2/2019 o daniach Stiahnuté: 347x | 26.11.2019

VZN 3/2019 o poplatkoch za odpad Stiahnuté: 521x | 26.11.2019

2017

VZN č. 1/2017 o dotáciách Stiahnuté: 560x | 05.09.2017

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 501x | 05.09.2017

Stránka