Navigácia

Obsah

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku Obce Rajčany – nebytové priestory

Typ: ostatné
/v zmysle § 9a ods. 9 Zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení/

Obec Rajčany v zmysle § 9a) ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku Obce Rajčany.

Predmetom  nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce pri hlavnej ceste budova súpisné číslo 118 o výmere 60 m2 podlahovej plochy na parc. č. 126/1 zastavané plochy a nádvoria    k. ú. Rajčany, vedeného na LV č. 321 vo vlastníctve obce Rajčany. Zámer prenájmu bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č.  124/VIII/2020 zo dňa 27.8.2020.

 

Účel využitia priestorov – prevádzkovanie súkromného podnikania

 

Doba prenájmu – na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace

 

Výška nájomného – 80,00 Eur/mesačne bez energií

 

Iné podmienky – nájomca bude povinný hradiť všetky služby spojené s prenájmom vrátane energií a zabezpečenia požiarnej ochrany a drobných opráv súvisiacich s užívaním  priestorov. 

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky

  1. Cenová ponuka musí byť doručená na Obecný úrad v Rajčanoch do 18. septembra 2020 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke a s označením „Prenájom nebytových priestorov – neotvárať“.
  2. Cenová ponuka musí obsahovať: 

a) Presné označenie záujemcu – meno, priezvisko, dátum narodenia, ak je žiadateľom právnická osoba – presné označenie firmy, obchodné meno, sídlo, IČO

b) Presné označenie priestorov, ktoré si chce prenajať v zmysle zverejneného návrhu na prenájom

c) Navrhovanú výšku nájomného za mesiac

d) Popis účelu využitia prenajatých priestorov

e) Navrhovanú dĺžku nájmu

f) Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov  

 

Obec Rajčany si vyhradzuje právo zmeniť podmienky nájmu, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch na svojom najbližšom zasadnutí po stanovenom termíne na doručenie cenových ponúk.

 

V Rajčanoch dňa  27.8.2020

 

 

                                                                                                                 Mária Švecová

                                                                                                                 starostka obce

 


Vytvorené: 31. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2020 14:07
Autor: Správce Webu