Obec Rajčany


Samospráva obce Rajčany

Obec Rajčany je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Zmeny územia obce Mošovce možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..
Obec Rajčany je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Rajčany hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.


 

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Rajčany sú: Obecné zastupiteľstvo obce Rajčany a starosta obce Rajčany. Obecné zastupiteľstvo obce Rajčany zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

 

Obecné zastupiteľstvo obce


 

Starostka obce: Mária Švecová


 

Zástupca starostu obce: Marta Bujnová

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.


 

Hlavný kontrolór obce: Ing. arch. Oto Hodál

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

 

Obecný úrad Rajčany

 

Právomoci a kompetencie


 

Majetok obce

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia s majetkom obce Rajčany, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch (ust. § 9 ods. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).


 

Financovanie obce

 

Rozpočet obce


 

Dokumenty

Štatút obce Rajčany
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Rajčany
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch