Navigácia

Obsah

Materská škola

V súčasnosti v našej obci existuje len materská škola. 

V zmysle zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a zákona číslo 542/1990 Z.z. § 4 ods.1 o štátnej správe, školstve a školskej samospráve patrí materská škola od roku 2002 pod Obec Rajčany, ktorá je jej zriaďovateľom.

Materská škola v Rajčanoch sa nachádza v peknom prostredí. Má k dispozícii krásny veľký dvor, ktorý využívajú deti na hranie. Materská škola je v prevádzke denne (tj. od pondelka do piatka) od 645 do 1545 hod.

V školskom roku  2007/2008 bolo prihlásených do materskej školy 18 detí, s ktorými pracujú dve učiteľky: Mária Blahová (riaditeľka MŠ), Alena Čanigová (učiteľka MŠ).

Ako kuchárka pracuje Daniela Novotná a vedúcou ŠJ je Daniela Bujnová.

         Systém organizácie dňa určuje Vnútorný poriadok. Pri práci s deťmi pracujeme s Programom výchovy a vzdelávania detí v materských školách, s Projektom Orava, v ktorom je preškolená riaditeľka MŠ Mária Blahová a využívame prvky metodiky ,, Krok za krokom.´´

         Počas roka pripravujeme pre deti a rodičov rôzne akcie ako napr. ,, Šarkaniáda´´, ,,Šaláty´´ , ,,Tekvičky´´- sú to tvorivé dielne pre rodičov a deti. Nacvičujeme programy s vystupovaním nielen pre rodičov, ale aj pre našu obec a to: ,,Úcta k starším občanom´´, ,,Deň matiek´´, Vianočné a Mikulášske besiedky. Počas roka chodíme do divadla, kina, na vychádzky... Deti pracujú v pracovno-výtvarno krúžku, ktorý vedú striedavo obe učiteľky a snažia sa ukázať deťom prácu s netradičnými materiálmi. Deti svoje práce vystavujú pre rodičov.

         MŠ sa snaží najviac spolupracovať s rodičmi detí, ktoré navštevujú MŠ, či už formou schôdzok, rôznych akcií, oznamami a nástenkami, aby sme ich zapojili do práce s deťmi, ktoré sú pre nich, ale aj pre nás, tým najcennejším, čo máme v živote.

 

Fotogaléria

#

Budova MŠ 3. 8. 2017

#

Materská škola 3. 8. 2017