Navigácia

Obsah

Obec Rajčany – Obecný úrad

956 32  Rajčany 129

V Rajčanoch 26.9.2017

 

 

                                                P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                     zvolávam                                    

17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční dňa 29.9.2017

/ piatok /  o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Rajčanoch s týmto programom :

 

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
  4. Predložený návrh riešenia novej komunikácie s  za účelom vytvorenia šiestich stavebných pozemkov – predkladá p. Valášek.
  5. Voľby hlavného kontrolóra.
  6. Kultúrne akcie.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

 

Mária Švecová

starostka obce

                                                                                       

 

Vyvesené : 26.9.2017                                                                   Zvesené :

 

Správy

pozvánka

Hodové slávnosti 2017 - pozvánka

pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 2.9.2017 o 15:00 hod. v parku okolo kultúrneho domu Gaudium.
celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Rajčany

Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch svojim Uznesením č.16/2017 zo dňa 18.8.2017 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Rajčany s 8 % pracovným úväzkom na deň 29. septembra 2017.

celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie OcZ

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie OcZ
celý text

ostatné | 15. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozpis vývozov odpadu

Rozpis vývozov odpadu celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN

- NÁVRH VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb
- NÁVRH VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov k voľbám

celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do VÚC 4.11.2017

Voľby do VÚC 4.11.2017 celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE celý text

ostatné | 27. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Vývoz separovaného odpadu na rok 2017

Vývoz separovaného odpadu na rok 2017

celý text

ostatné | 13. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Program hospodárskeho a sociáneho rozvoja 2014-2020

V časti Zverejňovanie bol uverejnený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020.


celý text

ostatné | 17. 12. 2015 | Autor: Správce Webu