Navigácia

Obsah

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Rajčany

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch svojim Uznesením č.16/2017 zo dňa 18.8.2017 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Rajčany s 8 % pracovným úväzkom na deň 29. septembra 2017.


Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
• minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
2. náležitosti prihlášky :
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. O výsledku bude spísaná zápisnica, ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva, ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.

Zápisnica obsahuje najmä údaj: koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Rajčany zašle svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 
Obec Rajčany,  Rajčany č. 129,  956 32    Rajčany   najneskôr do14.9.2017 do 12 hod. 

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni Obecného úradu Rajčany.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Deň nástupu do zamestnania : 1.10.2017.
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.


Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční  dňa 29.9.2017 na  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch.

V Rajčanoch dňa  18.8.2017 

Mária Švecová
starostka obce Rajčany

vyhlasenie_volby_hlavneho_kontrolora_obce_rajcany.pdf (199.49 kB)


 


Príloha

Vytvorené: 4. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2017 11:47
Autor: Správce Webu