Navigácia

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE

Typ: ostatné
na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany

OBEC RAJČANY

V zmysle § 4 zákona  596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy Rajčany

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup:   01.11.2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 31/2018 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • absolvovanie 1. atestácie, (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

   

  Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z.
 • bezúhonnosť
 • práca s PC
 • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná/ podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.

   

  Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 16 zák. č. 138/2019 Z.z.

 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy

 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

 • niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

   

  Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť osobne do podateľne Obecného úradu alebo zaslať poštou na adresu :

   

  OBEC RAJČANY, OBECNÝ ÚRAD RAJČANY 129, 956 32  Rajčany.

   

  Uzávierka prihlášok je 30.09.2019 o 14.00 hod.

  Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE –RIADITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ!“.

       Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžte stiahnúť tu!


Príloha

Vytvorené: 5. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2019 13:04
Autor: Správce Webu