Navigácia

Obsah

Pozvánka 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rajčanoch

Typ: ostatné
v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rajčany, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2020 / pondelok / o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Rajčanoch s týmto programom :

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie návrh. komisie.
 3. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2019.
 4. Rozpočtové opatrenie č. 4.
 5. Návrh VZN č.1/2020 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.
 6. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023.
 7. Žiadosť.
 8. Ohlásenie drobnej stavby.
 9. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
 10. Územný plán obce Rajčany.
 11. Rôzne.
 12. Záver.                                                                                      Mária Švecová, starostka obce

Vytvorené: 8. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2020 14:52
Autor: Správce Webu