Obec Rajčany


Združenie Mikroregiónu Bebrava

                                                         

Združenie mikroregiónu BEBRAVA vzniklo v roku 2001 na základe záujmu fyzických a právnických osôb za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Krušovce, Horné Chlebany, Rajčany, Norovce a Solčianky. Predsedom Združenia je starostka obce Rajčany – p. Mária Švecová.

 

Ciele činnosti združenia:

  1. Podieľať sa na zabezpečovaní a koordinovaní vzájomnej spolupráce miest, obcí, podnikateľských a iných právnických a fyzických osôb, zameranej  na rozvoj mikroregiónu v oblasti životného prostredia, infraštruktúry, výroby, dopravy, poľnohospodárstva, kultúry, turistiky, zdravotníctva, školstva a pod.

  2. Konať v mene svojich členov pri zabezpečovaní rozvoja územia, získavania finančných prostriedkov, investorov, plánov a projektov  rozvoja územia, a to ako s domácimi, tak i so zahraničnými partnermi.

  3. Zabezpečovať zviditeľnenie mikroregiónu a jeho prezentáciu navonok.

  4. Poriadať súťaže, vyhodnocovať ich.

  5. Vychádzať zo skúseností a uplatňovania princípov obcí a foriem účasti občanov na správe vecí.

  6. Organizovať stretnutia, odborné semináre, pracovné aktivity zástupcov samosprávnych orgánov obcí k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií ako i riešenia rozvojových zámerov obcí a zabezpečovania celospoločenských úloh.

  7. Vykonávať poradenskú činnosť pre svojich členov v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozpočtového hospodárstva, územno-plánovacích dokumentov, spracovania koncepcií rozvoja sídiel a regiónov, ako i metód a foriem práce samosprávnych orgánov.

    

     Mikroregión BEBRAVA sa rozprestiera na rozlohe 3181 ha. Patrí do Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. Osou regiónu je cesta 1.triedy I/64.

     Od svojho vzniku Združenie mikroregiónu BEBRAVA realizuje kultúrno-spoločenské aktivity: futbalový turnaj, výstavu veľkonočných prác, taktiež sa aktívne zapája do rozvojových programov.