Navigácia

Obsah

Matričný úrad Rajčany

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti").

Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. 

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy od 1.1.1950.

Do matričného obvodu Rajčany patrí aj obec Horné Chlebany.

 

Zoznam matričných kníh nachádzajúcich sa na Matričnom úrade v Rajčanoch:

 

Kniha:

Obec (časť)

Vedená od

Vedená do

Kniha narodení zv. I.

Horné Chlebany

1.1.1950

19.3.1966

Kniha narodení zv. I.

Rajčany

1.1.1950

pokračuje sa

 

 

 

 

Kniha manželstiev zv. I.

Rajčany

1.1.1950

26.12.1963

Kniha manželstiev zv. II.

Rajčany

18.1.1964

15.12.1979

Kniha manželstiev zv. III.

Rajčany

18.1.1980

pokračuje sa

 

 

 

 

Kniha úmrtí zv. I.

Horné Chlebany

1.1.1950

24.9.1976

Kniha úmrtí zv. I.

Rajčany

1.1.1950

29.8.1980

Kniha úmrtí zv. II.

Rajčany

1.1.1981

pokračuje sa

 

ČO POTREBUJETE NA MATRIKE:

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré vydáva OR PZ)
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer

 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA  

Žiadosť o uzavretie manželstva dostanú snúbenci na príslušnom matričnom úrade. Súčasťou žiadosti o uzavretie manželstva je Poučenie pre snúbencov, v ktorom sú všetky informácie, týkajúce sa dokladov potrebných k uzavretiu manželstva.

 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY PRIEZVISKA JEDNÉHO Z MANŽELOV, KTORÍ NEMAJÚ SPOLOČNÉ PRIEZVISKO, NA PRIEZVISKO JEHO MANŽELA

Spoločné priezvisko - § 7, ods. 2a) zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák.  č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • občianske preukazy
 • originál sobášneho listu
 • súhlas dieťaťa, staršieho ako 15 rokov
 • 5 € v hotovosti

 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY MANŽELSTIEV

Uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - podľa   § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Prílohy:

 •  originál sobášneho listu
 •  fotokópiu občianskeho preukazu
 •  5 € v hotovosti

 

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE

Matričný úrad vystavuje potvrdenie, že Slovenská republika od 1.2.2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva pre štátnych občanov SR, ktorí uzavierajú manželstvo v cudzine

Prílohy

 • občiansky preukaz
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Uvedenie mena v materinskom jazyku - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách,  v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • vyhlásenie o národnosti žiadateľa
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV

Uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

Prílohy :

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.

Oznámenie o vrátení sa k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde bolo manželstvo uzavreté.

Prílohy :

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom totho manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
 • manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

 

ZMENA POUŽÍVANIA SPOLOČNÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy :

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list

 

ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Prílohy :

 • právoplatné rozhodnutie o zmene priezviska
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

 

ZMENA PRIEZVISKA SOBÁŠOM RODIČOV

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. h) a i), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ - ZMENA NA CUDZÍ EKVIVALENT

§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

ZÁPIS URČENÝCH MIEN

Určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie - § 2a), zák.č. 300/1993

Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
 • 5 €v hotovosti

 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene    a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • 5 € v hotovosti

 

ÚPRAVA MENA

Uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente - čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. - zmluva medzi ČR a SR

Prílohy :

 • rodný list
 • listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR - osvedčenú fotokópiu
 • občiansky preukaz

 

VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA

§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Prílohy :

 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz
 • 5 € v hotovosti

 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list
 • občiansky preukaz

 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko - § 7, ods. 2, písm. c), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

 • rodný list, rodné listy detí
 • sobášny list
 • súhlas druhého manžela
 • občianske preukazy

 

 

ZAPÍSANIE RODNÉHO ČÍSLA PO PRIDELENÍ A OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1   a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.

Prílohy:

 • osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
 • pôvodný rodný list a jeho fotokópiu
 • občiansky preukaz a jeho fotokópiu

 

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU

Oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia - § 16, ods. 1 a 2, Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z.

Prílohy :

 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

 

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.

Prílohy:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

 

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE

§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Prílohy:

 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
 • občiansky preukaz

 

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM

§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.

Prílohy:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
 • potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka

 

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA PROSTREDNÍCTVOM ZÁSTUPCU

Písomné splnomocnenie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu
 • vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom i ženskom tvare
 • vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti, ktoré by vylučovali uzavretie manželstva a že je mu známy zdravotný stav druhého snúbenca
 • overený podpis osoby, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu

 

 

K ZÁPISU MATRIČNEJ UDALOSTI DO OSOBITNEJ MATRIKY SÚ POTREBNÉ nasledovné doklady:

 

Narodenie:

 • cudzozemský rodný list ( úradne preložený do Slovenského jazyka okrem Českej republiky) – ak s uvedenou krajinou nemá Slovenská republika zmluvu je potrebný doklad apostillovať alebo vyššie overiť
 • doklad o slovenskom štátnom občianstve ( osvedčenie, občiansky preukaz )
 • ak je matka dieťaťa vydatá jej sobášny list
 • ak je matka dieťaťa rozvedená, okrem sobášneho listu aj právoplatný rozsudok o rozvode

právoplatný pre územie Slovenskej republiky

 • ak je matka dieťaťa vdovou, okrem sobášneho listu aj úmrtný list manžela
 • súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva

Úmrtie:

 • cudzozemský úmrtný list ( úradne preložený do slovenského jazyka ) - ak s krajinou, v ktorej došlo k úmrtiu nemáme zmluvu o uznávaní dokladov je potrebné apostille alebo vyššie overenie
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( osvedčenie )
 • rodný list zomretého

Sobáš:

 • cudzozemský sobášny list ( úradne preložený do slovenského jazyka ) ak s krajinou, v ktorej sa uzatvorilo manželstvo nemáme zmluvu o uznávaní dokladov je potrebné apostille alebo vyššie overenie
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( osvedčenie )
 • rodný list občanov Slovenskej republiky

 

Osvedčovanie podpisov a listín:

Podpisy:

 • platný občiansky preukaz alebo pas
 • dokad na ktorom sa overuje podpis
 • správny poplatok za jeden podpis  je 2 €

 

Listiny:

 • originál listiny a jej fotokópia
 • správny poplatok za jednu stranu overenia je 2 €